اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

سیده زینب رضوانی

روان شناسی تربیتی مربی

z.rezvani2022gmail.com
0000-0003-0120-0752

اعضای هیات تحریریه

فاطمه شریفی زارچی

روان شناسی بالینی استادیار

fatemehsharifi61yahoo.com
0000-0003-3889-6298

طاهره کمالی

روان شناسی دانش پژوه/ جامعه المصطفی العالمیه

kamalitahereh22gmail.com

معصومه مروی

روان شناسی مربی

m.marvi1472yahoo.com
0000-0002-4459-7297

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

زکیه بحرینی

مدیریت دولتی کارشناس نشریات انجمن

z.bahrein67gmail.com

اعضای هیات تحریریه

طیبه کمالی

روانشناسی دانش پژوه/ جامعه المصطفی العالمیه

tybhkmaly3gmail.com

ماریا بتول

روانشناسی دانش پژوه/ جامعه المصطفی العالمیه

marianaghavi8gmail.com

مرضیه محمدی

روانشناسی دانش پژوه/ جامعه المصطفی العالمیه

marzia1374gmail.com