درباره نشریه

دو فصلنامه تخصصی مطالعات روان شناسی با رویکرد اسلامی در تاریخ 1399/6/31، به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی مجوز انتشار به شماره 86898 از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.