اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز دوفصلنامه تخصصی مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی به شرح ذیل است:

  1. بستر سازی، استخراج مبانی و تکمیل پازل روانشناسی اسلامی با کمک آموزه های وحیانی؛
  2. شناخت انسان و کشف قانونمندی های روانی از اموزه های دینی و مبانی آن؛
  3. استخراج نظریات روانشناسانه مبتنی بر اندیشه اسلام؛
  4. ارائه پژوهش‌های عمیق علمی و کاربردی روانشناسانه مستخرج از قرآن؛
  5. ارائه انواع مقالات با شیوه های متعدد پژوهشی کیفی و کمی؛
  6. معرفی مداخلات درمانی روانشناسانه مبتنی بر متون دینی؛
  7. ارائه مقیاس های روانشناسی با مبنای اسلامی؛
  8. مسئله محور بودن موضوعات و زمینه سازی در جهت پاسخگویی روشمند پژوهشی به شبهات مرتبط با علوم انسانی در سایه اندیشه معنوی؛
  9. پیوند دین اسلام و روانشناسی در کلام اخر