نقش والدین در ایجاد مسئولیت پذیری کودکان

نویسندگان

چکیده

مسئولیت‌پذیری از مهم ترین ویژگی افراد موفق و ضامن سعادت و بقای جامعه است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش والدین در ایجاد مسئولیت پذیری کودکان با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. به منظور دست‌یابی به این هدف آثار مکتوب مربوطه مطالعه شده و عوامل تربیتی مؤثر بر مسئولیت‌پذیری کودکان معرفی و بررسی گردید. نتایج نشان داد که این عوامل عبارتند از: فراهم کردن زمینه مسئولیت‌پذیری در دوره کودکی اول، واگذاری مسئولیت متناسب با سن و توانایی کودک، نقش الگویی والدین، هماهنگی والدین در تربیت کودک، تقویت اعتماد به نفس کودک، تمرین و تکرار فعالیت‌های مسئولیت‌ساز برای کودکان.

کلیدواژه‌ها