اختلال «افسردگی» از منظر قرآن کریم

نویسندگان

چکیده

افسردگی یکی از بیماری های بسیار رایج روانی است که زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از افراد را تحت فشار قرار داده است. علی رغم شیوع گسترده و اهمیت فراوان شناخت این بیماری دانش روانشناسی هنوز به قطعیتی درموردعوامل علی و زیربنایی افسردگی نرسیده است. با توجه به تأیید بسیاری از مطالعات در حوزه روانشناسی،نسبت به اثر دین و مذهب به عنوان عاملی محافظ در برابر انواع اختلالات و عدم پاسخگویی علم بشری به بسیاری از پرسش ها در زمینه شناخت و درمان افسردگی، رجوع به منابع متقن دینی همچون قرآن کریم ضروری به نظر می‌رسد تا با ایجاد نگاه نوین در این عرصه گامی در جهت دادن باورها و افکار و هیجانات بشری به سمت سلامت و هدایت برداشته شود.به منظور نیل به این هدف به روش توصیفی تحلیلی مقالات پیرامون اختلال افسردگی وآیات قرآن کریم بررسی و تبیین شدند. یافته ها حاکی است از منظر آیات قرآن علاوه بر ارائه «توصیفی از انواع  نشانگان افسردگی»، می­توان به «اسباب» و «روشهای درمانی» افسردگی نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها