بررسی آسیب‌های تربیتی در خانواده‌های تک‌فرزند از نگاه اسلام و روان‌شناسی

نویسندگان

چکیده

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می­گیرد، مهم است. اولین تأثیراتمحیطی که فرد دریافت می­کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط­ها، نشأت­گرفته از همین محیط خانواده است. خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد نقش بزرگی دارد. همچنین خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، آسیب­پذیرترین گروه دربرابر آسیب­هایاجتماعی است به­طوری­که بیشتر مشکلات و آسیب­ها ابتدا در خانواده­ها بروز پیدا می­کند و درصورت عدمپیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها به درون جامعه نیز رسوخ می­کند و در این شرایط دشوار، دیگر نمی­توان به­راحتی مشکلات و آسیب­ها را در زندگی کنترل کرد. پژوهش حاضر، آسیب­های تربیتی تک­فرزندان در خانواده­های تک­فرزند و مقایسه آن با خانواده­های چندفرزند در دو دیدگاه اسلام و روان­شناسی را به روش توصیفی-تحلیلی و با منابع  کتابخانه­ای و اسنادی بررسی می­کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که کودکان خانواده­های چندفرزندی در آسیب­های تربیتی مانند آسیب­های اجتماعی و یا شخصیتی، وضعیت بهتری نسبت به تک­فرزندها دارند.

کلیدواژه‌ها