بررسی ارتباط بین تحولات فرهنگی- اجتماعی و طلاق عاطفی

نویسندگان

چکیده

یکی از اثرات تحولات فرهنگی_اجتماعی در جامعه امروزی ایجاد طلاق عاطفی بین زوجین است. تحولات فرهنگی جریانی است که در آن درنتیجه برخورد یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، دگرگونی در نهادها (نهاد خانواده، نهادآموزشی، نهاد مذهبی و...) و ارزش­های یک فرهنگ و جامعه ایجاد می­شود. تحولات اجتماعی نیز مجموعه­ای از تغییراتی است که در طول یک دوره طولانی طی یک یا شاید چند نسل در یک  جامعه رخ می­دهد. مؤثرترین تحولات فرهنگی- اجتماعی که  عاملبه­وجودآورندهطلاق عاطفی بین زوجین است، عبارت است از: فضای مجازی، اشتغال زنان، تحصیلات زوجین و  تغییر قدرت ساختار خانواده که به­دلیل اهمیت در پژوهش حاضر بررسی می­شود. در پژوهش حاضر از روشتوصیفی_تحلیلی (آمیخته‌ای) و روش گرداوری اطلاعات، کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاضر نشان می­دهد که بین تأثیر فضای مجازی، اشتغال زنان، تحصیلات زوجین و تغییر ساختار قدرت در خانواده با طلاق عاطفی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بدین معنا که با افزایش استفاده از فضای مجازی، احتمال افزایش طلاق عاطفی بین زوجین بیشتر می­شود. از طرفی اگر اشتغال زنان به­جای اینکه  در خدمت  خانواده قرار گیرد در تعارض با آن باشد موجب زوال روابط زن و شوهری می­شود. طلاق عاطفی در میان زوجین با تحصیلات عالی، نسبت به زوجین بدون تحصیلات عالی بیشتر است؛ زیرا عدم پذیرش یا بی­توجهی به نظریات یکدیگر به­دلیل غرور ناشی از خودآگاهی رخ می­دهد . همچنین اگر هریک از زوجین در نقش و وظایف خود به­درستی عمل نکند بههماناندازهمیزانطلاقعاطفیدربینزوجیننیزافزایش می­یابد. درپژوهش حاضر این نتیجه نیز حاصل شد کهعلت ایجادمشکلاتعاطفیدرمیانزوجین،نداشتنمهار­ت­هایزندگیبه­دلایل گوناگوناست. این درحالی است که بیشترمشکلاتروابطمیانزوجین باآموزش و بسیاری از تدابیر دیگرقابلحلاست.

کلیدواژه‌ها