اصول تعلیم و تربیت در نظام اسلامی با تأکید بر داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع)

نویسندگان

چکیده

نظام اسلامی، کامل‌ترین و اساسی‌ترین نظام حاکم بر جامعه‌ بشری است. مهمترین و اساسی‌ترین هدف نظام اسلامی، تعلیم و تربیت انسان است. برای تحقق این هدف در نظام اسلامی اصولی مشخص شده است.قرآن کریم یکی از منابعی است که اصول تعلیم و تربیت را بیان می‌کند. داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) یکی از قصص قرآنی است که برخی از این اصول تعلیم و تربیت را دربردارد. پژوهش حاضر با تدبر و تعمق در آیات داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، اصول تعلیم و تربیت بیان­شده در آیات را بررسی می­کند. برخی از اصولی که درنتیجه‌ تدبر در آیات داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) می‌توان استخراج کرد عبارتند از: اصل همکاری، اصل تذکر، اصل ایجاد انگیزه، اصل تواضع، اصل اصلاح شرایط، اصل صبر و اصل اعطای بینش. تبیین و شناخت اصول تعلیم و تربیت نقش مهمی در رسیدن جریان تربیت به هدف نهایی خود دارد.

کلیدواژه‌ها