نقش معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسنده

چکیده

یکی از موضوعات مهم در مورد دانش­آموزان، بررسی پیشرفت تحصیلی آنها و عوامل مؤثر بر این پیشرفت است. از برجسته­ترین عواملی که در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان نقش ویژه­ای دارد، معلمان هستند که می­توانند با کاربرد روش­ها و شیوه­های صحیح، نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان ایفا کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش معلم در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است. موضوع مورد نظر، در سه بخش بررسی می­شود. ابتدا به موضوع علم و اهمیت آن و هدف یا وسیله­بودن علم و لزوم وجود تربیت در کنار تعلیم اشاره شده، سپس به نقش معلم به عنوان مهم­ترین فرد در زندگی دانش­آموزان توجه شده و نقش وی در پیشرفت دانش­آموزان، ارزش و مقام معلم، روش تدریس، سبک­های تدریس و آثار آن بر پیشرفت تحصیلی بررسی شده و در آخر، نقش معلم در مدیریت کلاس و رفتار دانش­آموزان و نیز تأثیر ویژگی­های خلقی و رفتاری معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان بیان شده است.

کلیدواژه‌ها