بررسی عزت‌‌نفس از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

نویسندگان

چکیده

انسان، موجودی کمال­طلب بوده و یکی از راه­های رسیدن به کمال، کسب عزت­نفس است. عزت­نفس از موضوعات کلیدی در زندگی هر انسانی­ست که در موفقیت‌ها و شکست‌های وی تأثیر مستقیم داشته و عامل ارزیابی و ارزشیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویش و کارایی مفید برای خود و جامعه است. در تبیین مسئله عزت­­نفس، دو رویکرد مطرح است. یکی رویکرد روان‌شناسانه که عزت­نفس را یکی از پایه‌های اساسی شخصیت آدمی و باعث رسیدن انسان به افتخار و سربلندی می­داند. از نگاه روان­شناسان، با توجه به ارزشمندی وجود انسان، هر آنچه موجب ارزش، پیشرفت و موفقیت او باشد، عامل ارتقاء عزت­نفس است. رویکرد اسلام، رویکرد دیگری­ست که با نگرشی خدامحور، راه کسب عزت­نفس را تأیید الهی معرفی کرده و عامل اصلی در این راه را تقوا می­داند. در نهایت، امور محیطی و مادی را تنها ابزار و وسایل کمک­دهنده برای نیل به اوصاف برمی‌شمارد. تعارض این دو دیدگاه در برخی از ابعاد منجر شد تا در این مقاله با روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی، مفهوم­شناسی­ عزت‌نفس، اهمیت آن، راه­های کسب این مهارت و عوامل تقویت آن از دیدگاه اسلام و روان­شناسی بررسی ­شود.

کلیدواژه‌ها